Hài: Ba Giai, Tú Xuất (Hoài Linh - Vân Sơn)

       
Hài: Ba Giai, Tú Xuất (Hoài Linh - Vân Sơn)