Hài: Môn đăng hộ đối (Chí Tài - Việt Hương) (Phần 2/5)