Hài: Một giây tốc độ ngàn năm nói ngọng - Nhóm hài Mai Sơn