Hài: Một giây tốc độ ngàn năm nói ngọng - Nhóm hài Mai Sơn

       
Hài: Một giây tốc độ ngàn năm nói ngọng  Nhóm hài Mai Sơn  Trích từ Gala Cười 2003
Đăng nhập tài khoản